Naujienos

STATOMI VANDENS KOKYBĖS GERINIMO ĮRENGINIAI BURKĖNŲ IR GIRDIŠKĖS KAIMUOSE

ŠILALĖS RAJONE STATOMI VANDENS KOKYBĖS GERINIMO ĮRENGINIAI BURKĖNŲ IR GIRDIŠKĖS KAIMUOSE

UAB ,,Šilalės vandenys“ įgyvendina projektą ,,Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone“, finansuojamą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ir UAB ,,Šilalės vandenys“ lėšomis.

Pagal 2020 m. gruodžio 29 d., tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB ,,Šilalės vandenys“ pasirašytą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ paramos sutartį Nr. 20KI-KT-20-1-05344 projekto ,,Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone“ finansavimui iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skiriama 106463,35 Eur, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriama 18 787,65 Eur, paramos gavėjo įnašas 42 467,00 Eur.

2021 m. balandžio 30 d. UAB ,,Šilalės vandenys“ su atviro konkurso laimėtoja UAB ,,Infes technologijos“ pasirašė Vandens kokybės gerinimo įrenginių Burkėnų ir Girdiškės kaimuose Šilalės rajono savivaldybėje“ statybos darbų (rangos) sutartį. 2021 m. gegužės 10 d. Rangovui suteikta teisė naudotis statybvietėmis bei atlikti sutartyje numatytus darbus. Darbus numatoma baigti iki 2022 metų balandžio mėnesio.

Pagal esamą situaciją, Burkėnų ir Girdiškės kaimų gyventojams tiekiamas vanduo neatitinka geriamam vandeniui keliamų reikalavimų. Vandenvietėse nėra vandens gerinimo įrenginių. Vadovaujantis vandens kokybės tyrimų protokolais Burkėnų ir Girdiškės kaimuose viršijamas geležies junginių, amonio, mangano, drumstumo ir spalvos kiekis. Pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenis Burkėnų kaime gyvena 99 gyventojų, Girdiškės k. - 150 gyventojų.  

Projekto ,,Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone“ apimtyje Burkėnų ir Girdiškės kaimuose statomi vandens kokybės gerinimo įrenginiai, kuriuose būtų įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 geriamojo vandens kokybei keliamų reikalavimų.

Projektas yra būtinas Burkėnų ir Girdiškės kaimų gyventojams, nes nėra jokios kitos galimybės užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą. Pastačius vandens gerinimo įrenginius, pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės fizinė (aplinkos) ir socialinė atskirtis kaimo vietovėse.

Burkėnų ir Girdiškės kaimų gyventojų bei šiuose kaimuose įsikūrusių įstaigų poreikis yra gauti kokybišką geriamąjį vandenį. Tikslinės grupės ypatingai suinteresuotos šiuo projektu, nes, pastačius vandens gerinimo įrenginius, gyventojai galės naudoti kokybišką geriamąjį vandenį, turintį tiesioginę įtaką jų sveikatai, gyvenimo sąlygoms, projektas turės teigiamą įtaką visai kaimų bendruomenei.

Projektas naudingas ir būtinas, nes bus investuojama į kaimų inžinerinę infrastruktūrą, projektu bus sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai, bus pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, patrauklesnė kaimų infrastruktūra – tiekiamas kokybiškas geriamas vanduo.

Šiuo investiciniu projektu siūlomas vandens valymo procesas yra inovatyvus, kadangi yra automatizuotas ir valdomas šiuolaikišku suprogramuotu valdikliu. Numatoma vandens gerinimo technologija yra tokia, kuriai valdyti nereikia nuolatinio aptarnaujančio personalo, reikalinga tik periodinė įrangos patikra. Siūloma vandens valymo technologija yra draugiška aplinkai, kadangi vandens valymo procese nenaudojama jokių cheminių medžiagų, o išvalius vandenį nesusidaro pavojingų atliekų. Taip pat vandens valymo procesas yra tausojantis gamtos išteklius, nes automatizuota technologija sunaudoja optimalų požeminio vandens kiekį filtrams išplauti.

Visas projekto metu sukurtas ilgalaikis turtas priklausys UAB „Šilalės vandenys“, kuri eksploatuos, prižiūrės ir bus atsakinga už sukurtos infrastruktūros, naujų vandens gerinimo įrenginių, tinkamą naudojimą. Visos eksploatavimo metu patirtos išlaidos bus dengiamos iš bendrovės apyvartinių lėšų.

 

UAB ,,Šilalės vandenys“ informacija.

2021 m. birželis.

X