ES parama vandentvarkos ūkyje

ES parama vandentvarkos ūkiui

               2013 metais sėkmingai užbaigtas UAB „Šilalės vandenys“ vykdytas projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto, UAB „Šilalės vandenys“ ir projekto partnerio Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pagrindinis įgyvendinto projekto tikslas – paklotais vandentiekio ir nuotekų tinklais sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, gerinti šių paslaugų kokybę, mažinti užterštumą Šilalės rajone, o rekonstravus nuotekų valymo įrenginius ir įdiegus modernias nuotekų valymo technologijas – užtikrinti Europos Sąjungos direktyvos 91/27/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui.

Projekte numatyti darbai buvo vykdomi Šilalės mieste bei Kvėdarnos ir Balsių gyvenvietėse. Rangovas UAB „Hidrostatyba“, vykdęs darbus Šilalės mieste pagal Rangos sutartį „Šilalės miesto geriamo vandens ir nuotekų tinklų plėtra“, iš viso paklojo 6,1 km naujų vandentiekio tinklų, kuriais tiekiamu vandeniu jau mėgaujasi 107 gyventojais ir 6,45 km naujų nuotekų valymo tinklų, prie kurių yra prisijungę 133 gyventojai. Kvėdarnos ir Balsių gyvenvietėse darbus vykdė Rangovas UAB „Kvėdarsta“. Įgyvendindamas Rangos sutartį „Kvėdarnos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“, Rangovas rekonstravo Kvėdarnoje esančius nuotekų valymo įrenginius, juose įdiegdamas naujas nuotekų valymo technologijas, o pagal Rangos sutartį „Kvėdarnos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ paklojo 12,06 km naujų vandentiekio ir 13,01 km naujų nuotekų tinklų, prie kurių atitinkamai prisijungė 574 ir 565 gyventojai. Pagal Rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Balsių gyvenvietėje (3 darbų etapas)“ UAB „Kvėdarsta“ paklojo 9,99 km naujų vandentiekio ir apie 12,06 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota senoji ir pastatytos šešios naujos buitinių nuotekų perpumpavimo stotys. Balsiuose centralizuoto vandens tiekimo paslaugomis jau naudojasi 392 gyventojai, o nuotekos centralizuotai surenkamos iš 371 gyventojo.

Šiuo metu UAB „Šilalės vandenys“ kartu su partneriu Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendina ES Sanglaudos fondo remiamą aplinkosaugos projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir Šilalės savivaldybės lėšomis.

Projekto apimtyje jau sėkmingai įgyvendintos sutartys „Laukuvos valymo įrenginių statyba“ ir „Dumblo transportavimo automobilio pirkimo“. Šiuo metu vykdoma su rangovu UAB „Kvėdarsta“ pasirašyta ir paskutinė rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvoje“, pagal kurią numatyta pakloti 7,79 km vandentiekio ir 14,29 km nuotekų tinklų bei bus sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijunti 448 gyventojams, o prie nuotekų tinklų – 620 gyventojams. Inžinerinių tinklų klojimo darbus numatoma pabaigti 2013 metų rugsėjo viduryje ir priduoti valstybinei komisijai.

2013 metų rugsėjo 25 d. statybos komisija, sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Tauragės skyriaus vedėjo 2013 m. rugsėjo 20 d. potvarkiu Nr. P3-1879, atliko statinių, atliktų vykdant rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvoje“, statybos užbaigimo procedūras. Įvykdžius rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvoje“ pakloti 8,63 km vandentiekio ir 14,55 km nuotekų tinklų.

X